BM63763S-VA(BM63763S-VC):600V IGBT Intelligent Power Module (IPM) For High Speed Switching Drive

更新时间 2018-05-14

BM63763S-VA (BM63763S-VC)是一颗门驱动、引导二极管、IGBT、飞轮二极管的智能功放模块。低饱和电压的IGBT有利于低速开关驱动(6kHz)比如可以做为压缩机。 检查高速开关系列为高速开关驱动。

类型 文档标题 格式 版本 文件大小 下载次数
英文文档 bm63763s-va_bm63763s-vc-e pdf 1.0 1.93MB 379